หน้าแรก > คุย...Network, คุย..บริหารserver > กริดเทคโนโลยี มาแล้ว

กริดเทคโนโลยี มาแล้ว

     เมื่อในเวลานี้มีการพูดถึงกริดคอมพิวติ้ง (Grid Computing ) หรือการพัฒนาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการประมวลผลกว้างขวางมากพอสมควร เริ่มเป็นที่สนใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกริด ซึ่งมีที่มาจากหลายทิศทางทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์เอกชนหลายแห่งที่พยายามช่วงชิงบทบาทความเป็นผู้นำเทคโนโลยีกริด

 นอกจากกริดของบริษัทไฮเทคกริดคอมพิวติ้งในประเทศไทยยังสร้างความตื่นตัวในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เห็นความสำคัญของกริดซึ่งจะมีบทบาทต่อวงการการศึกษาและการวิจัย รวมถึงด้านธุรกิจต่างๆ เริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาการของเทคโนโลยีกริดผมจึงนำเรื่องราวของ Grid Computing มาจดบันทึกไว้ ซึ่งคงไม่ช้าเกินไปที่จะนำมาบันทึกอ่าน และเก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกเล่มนี้

     Grid   Computing    คืออะไร   กริดคอมพิวติ้งคือการนำเอาคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงหลายเครื่องมาทำงานเชื่อมต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเอาความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานที่ต้องอาศัยความละเอียดในการคำนวณที่ซับซ้อน และปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งพัฒนากริดคอมพิวติ้ง ที่ดูเหมือนจะมีความโดดเด่นที่สุดคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การพัฒนากริดนั้นไม่สามารถทำได้เพียงแค่นี้  จึงมีการก่อตั้งไทยกรีดที่รวมเอามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย,กรมอุตุนิยมวิทยา,มหาวิทยาลัยศิลปากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

กริด  (Grid) : มีความหมายแรก  คือ  ตารางหรือตะแกรงหรือตาข่าย เรารู้จักกันดี  เช่น ตาราง Excell ตาข่ายร่างแห ตารางหมากรุก ตารางหมากฮอร์ส โดยถ้าพิจารณา 2 ตารางหลังนี้ จะมีอุปกรณ์การเล่น(ถือว่าเป็นทรัพยากร)และมีวิธีการเล่น(process)ต่างกัน ซึ่งตารางหมากรุก และตารางหมากฮอร์ส จะมีเส้นทางการเดินทรัพยากรหรือเรียกว่าเส้นทางเดินหมากที่เชื่อมโยงติดต่อถึงกันระหว่างจุดต่อจุดรวมกันเป็นเครือข่ายหรือตาข่าย แต่ละจุดหรือช่อง(cell) ของตารางใดๆ จะกำหนดให้เป็นหนึ่งแฟลตฟอร์ม ถ้าจะบังคับทางเดินทรัพยากรหรือเดินหมากไปมา (distribute) ระหว่างแฟลตฟอร์ม ก็จะมีวิธีการเดินตาม process ที่ได้กำหนดไว้ สามารถกำหนดการเดินหมากให้กระโดดจากแฟลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแฟลตฟอร์มหนึ่งที่อยู่ห่างไกลได้ ซึ่งผู้เล่นหรือ user หรือ End User จะต้องเรียนรู้ และเข้าใจวิธีการ (Process)

         กริด  (Grid) : มีบัญญัติความหมายไว้อีกอย่างว่า  คือระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า  ซึ่งลักษณะที่เราเห็นก็คือหากผู้ใช้  (user)  ต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ  เช่น ตู้เย็น ทีวี ก็เพียงแค่เราเสียปลั๊กของอุปกรณ์นั้นเข้ากับเต้าเสียบที่ตำแหน่งต่างๆ ตามกำหนดไว้ในบ้านเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะได้รับพลังงานจากกระแสไฟฟ้านั้น เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ผู้ใช้ได้บริโภคตามวัตถุประสงค์ โดยทุกๆ ครัวเรือน สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งทรัพยากรเดียวกันได้  คือจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า  เช่น เขื่อน หรือโรงผลิตไฟฟ้า นั่นเอง

         คลัสเตอร์  (Cluster) :   มีความหมายกลางๆ  ว่าเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มสิ่งของที่อยู่รวมกันเป็นกระจุกหรือหนาแน่น อยู่บนขอบเขตพื้นที่จำกัดในแฟลตฟอร์มเดียวกัน จะติดต่อเชื่อมโยงหรือประสานงานทรัพยากรทำงานร่วมกันได้เฉพาะในแฟลตฟอร์มเดียวกัน หรือสถานที่เดียวกันเท่านั้น  เช่น  การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง  (แต่ละเครื่องอาจจะมี CPU มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป)  ที่ไม่ถูกใช้งานบางช่วงเวลา หรือไม่ได้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่า  หรือรุ่นใหม่มาต่อรวมกันให้ทำงานตามวัตถุประประสงค์  ของมหาวิทายลัยหนึ่งๆ ก็ถือว่าเป็น Cluster  หนึ่งของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  เป็นต้น

         คอมพิวติ้ง  (Computing) :  มีความหมายว่า  คือการคำนวณ  หรือการประมวลผล  ถ้ามองทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ จะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลโปรแกรมที่รับเข้าไป ซึ่งเข้าใจกันดีว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ นั่นเอง

         กริดคอมพิวติ้ง  (Grid Computing) :  เป็นเทคโนโลยี (Grid Technology)  หรือนวัตกรรม(Innovation)ที่ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ระบบทำการคำนวณหรือประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน ด้วยสมรรถนะสูง โดยได้จัดเอาทรัพยากรด้านคำนวณหรือทรัพยากรประมวลผลด้านคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  มาทำการต่อเชื่อมโยงให้ถึงกัน ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพียงระบบเดียวในรูปแบบของ Grid เพื่อทำการคำนวณหรือประมวลผลข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกัน โอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันไม่ว่าทรัพยากรดังกล่าวจะมีลักษณะแตกต่างกัน รุ่นเก่า  หรือรุ่นใหม่ไม่ได้ใช้งานบางช่วงเวลา หรือไม่ถูกใช้งานจะอยู่ใน Cluster เดียวกันหรืออยู่คนละ Cluster อยู่ในสถานที่คนละแห่งที่ห่างไกลกันแค่ไหนก็สามารถจะทำการประมวลผลร่วมกันได้  ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ระบบเดียวที่ได้ดังกล่าวนี้จะทำงานเสมือนเป็น ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องเดียวที่มีราคาต้นทุนต่ำและสามารถประมวลผลข้อมูลตามแบบของ Grid  Computing  คือจัดให้ประมวลผลแบบขนาน (Parallel  Processing) หรือ ๖(Parallel Computing)  เพื่อให้ทำงานพร้อมกัน หากส่วนใดในระบบขัดข้องหรือไม่ทำงานระบบก็ยังจะทำงานต่อไปได้  เพราะมีซอฟต์แวร์กลางพิเศษช่วยจัดการดูแลตรวจสอบสถานะของระบบกริดตลอดเวลา ซึ่งเรียกว่า  Middleware แล้วจะนำเรื่องราวมาบันทึกใหม่ ในหัวข้อของ Grid Computing ต่อไป

  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: